Reforma keičia: mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus ir mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų (specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų, išskyrus dirbančius švietimo pagalbos įstaigose, auklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių) darbo krūvio sandarą ir darbo užmokesčio apskaičiavimą. Nuo 2018 m. rugsėjo 1-osios atlyginimai mokytojams bus pradėti skaičiuoti kaip ir daugumai kitų darbuotojų: už etatą, o ne už atskiras valandas. Tai leis mokytojams atlyginti už visus mokyklos bendruomenei atliekamus darbus, ne tik pamokas ir su jomis susijusią veiklą.

Seimas priėmė ir galutinai patvirtino Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimus, kurie įsigalios nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Šiais pakeitimais reformuotas mokytojų darbo užmokesčio apskaičiavimas ir įvestas etatinis darbo apmokėjimas.

Etatą sudarys 36 val. per savaitę (1512 val. per metus). Pamokoms bus skiriama iki 1008 val. per metus, pradedantiesiems – iki 756 val. per metus. Kitas laikas skiriamas nekontaktinėms valandoms: su pamokomis susijusioms veikloms, papildomai veiklai mokyklos bendruomenei. Visos valandos bus apmokamos vienodu tarifu.

  Iki įsigaliojant naujajam darbo apmokėjimui reikia:
- susitarti dėl kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičiaus paskirstymo;
- parengti ir patvirtinti darbuotojų pareigybių aprašymus;
- patvirtinti darbuotojų pareigybių (etatų) sąrašą;
- parengti ir patvirtinti naujas darbo tvarkos taisykles ar kolektyvinę sutartį.

  Programa:
 • Įstaigos personalo struktūra: vadovai, vadovų pavaduotojai ugdymo reikalams, vadovų pavaduotojai ūkio reikalams, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, mokytojai, auklėtojai, auklėtojų padėjėjai, pagalbos mokiniui specialistai, sveikatos priežiūros specialistai ir įstaigos veiklos administravimo ir palaikymo personalas.
 • Darbuotojų pareigybės. Mokytojų pareigybės lygio nustatymas. Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybės aprašymo parengimas. Profesijos kodo parinkimas. Pedagoginio darbo stažo įtaka darbo užmokesčio nustatymui. Mokytojo darbo sudėtingumo nustatymas. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
 • Mokyklos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymas.
 • Trenerių pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymas.
 • Jaunųjų mokytojų darbo apmokėjimas.
 • Mokytojų kontaktinių ir nekontaktinių valandų apmokėjimas. Mokytojų etatinis apmokėjimas.
 • Pedagogų darbo laiko apskaita.
 • Darbo užmokesčio sudėtis:
  • Pareiginio atlyginimo pastoviosios dalies nustatymas ir didinimas;
  • Pareiginio atlyginimo kintamosios dalies nustatymas pagal darbuotojų grupes;
  • Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą;
  • Apmokėjimas už budėjimą;
  • Apmokėjimas už papildomų funkcijų vykdymą, neviršijant nustatytos darbo laiko normos;
  • Apmokėjimas už pavadavimą kito darbuotojo;
  • Premijavimo sistema.
 • Darbuotojų, dirbančių projektuose, darbo apmokėjimas.
 • Atostoginių apskaita.
 • Darbo užmokesčio apmokestinimo pakeitimai.
 • Darbo užmokesčio apskaitos tvarkos aprašo atnaujinimas.